Vyhľadávanie zájazdu

Obchodné podmienky CK

vytlačiť

1. Úvod
Cestovná agentúra Tipnadovolenku.sk s. r. o. (ďalej len CA)ako správca dovolenkového portálu tipnadovolenku.sk je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárii (ďalej len CK), s ktorými má riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK, s ktorými má CA uzavretú zmluvu sú riadne poistené proti úpadku CK. zájazdy predávame za rovnakú cenu a rovnakých podmienok ako zmluvné CK. CA nevie v momente objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný, alebo obsadený. CK si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru.

2. Objednávky
Každý návštevník stránky www.tipnadovolenku.sk, alebo www.djworld.sk si môže objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov (alebo viac zájazdov), pričom objednávka je vyjadrením predbežného záujmu zákazníka o konkrétny zájazd. CA v čase objednania nemá informácie, či daný zájazd je voľný, alebo nie. CA si vyhradzuje právo neakceptovať objednávky s nesprávnymi, neúplnými a nezrozumiteľnými údajmi. Cena „dieťa" je platná v prípade, ak cestuje s dvoma plne platiacimi dospelými osobami a je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK pokiaľ nie je uvedené inak.

3. Rezervácia
Po prijatí správne a riadne vyplnenej objednávky CA v najkratšom možnom čase overí dostupnosť zájazdu, presnosť kalkulácie, urobí rezerváciu a telefonicky (mailom, faxom, sms správou) kontaktuje klienta o ďalšom postupe. V prípade, že je objednaný zájazd obsadený, oboznámi klienta s touto skutočnosťou rovnakým spôsobom ako pri uskutočnení platnej rezervácie. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka bude vybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň. Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to buď e-mailom, alebo poštou, podľa možností zákazníka a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Klient je povinný v prípade záujmu poslať podpísanú cestovnú zmluvu vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA. Termíny pre platbu zálohy, alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby.

4. Platba
Zakúpenie zájazdu prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí ku dňu splatnosti 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a 1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny, pokiaľ CK nemá v podmienkach uvedené inak. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania príslušnej čiastky na účet CA. Zájazdy typu last minute a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, alebo priamo na účet príslušnej CK a to v prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou. Zákazník si ako doklad o platbe ponechá výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou, alebo poštou. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. Nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.

5. Cestovné doklady a pokyny na zájazd
Pokyny na zájazd spolu s voucherom, letenkou a pod. obdrží klient od CA, resp. CK najneskôr 5 dní pred odchodom na dovolenku. Klient má povinnosť mať so sebou na cestách mimo Schengenského priestoru platný cestovný pas a v schengenskom priestore postačuje platný občiansky preukaz. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 26. júna 2009, sa počnúc dňom 26.6.2012 budú všetky cestovné doklady vydávať ako individuálne cestovné doklady. Z uvedeného vyplýva, že od 26. júna 2012 sa už nebudú vykonávať zápisy detí do 5. rokov veku do cestovného dokladu rodiča.

6. Zájazdy na vyžiadanie
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

7. Storno podmienky
Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje. Storno musí byť podané písomnou formou na mailovú adresu info@tipnadovolenku.sk

8. Reklamácie zájazdov
Tipnadovolenku.sk s. r. o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

9. Osobné údaje
Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len Zákon) si je vedomý práv a povinností týkajúcich sa získavania a spracovávania osobných údajov. Práva objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 Zákona. Zároveň podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe zákona a ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

10. Poistenie insolventnosti
Produkty všetkých CK v ponuke su v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). CK ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípade jej úpadku. Na základe tejto zmluvy vzniká objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je objednávateľ ako poistený povinný najmä:
a) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade čl. 9 ods. 1 písm. a),
b) poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;
c) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.
Ak objednávateľ ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.
CK odovzdá objednávateľovi súčasne so Zmluvou doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.
Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie na pobočkách CK.